پرژسترون و بارداری

(sayyadiii) #1

سلام عزیزان کیا همزمان با مصرف پروژسترون اقدام کردن و باردارشدن؟

(sayyadiii) #2

کسی نی؟