امپول برای بارداری چند گرفتین؟


(شاپرک) #1

سلام خانوما دکتر ۴ تا امپول برام نوشته که روز ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ بزنم و روز ۱۲ و ۱۳ برم سنوگرافی از تخمدونام.من رفتم بخرم ۴تاش ۱۲۰تومن برای شما هم همین قیمت شد یا بیشتر؟


(Nazgolbano) #2

سلام عزیزم دکتر به من ۳ داد حدودا ۸۰ تومن شد


(هیوا) #3

آزاد گرفتی اخه منم گرفتم بادفترچه البته داروهای دیگم داد شدن ۵۴


(هیوا) #4

داروخانه گفت آزادش ۱۲۰ میشه