سلام خانوما


(مامان نازنین) #1

از چ سبزی برا سبزی پلو شب عید استفاده میکنین؟


(تیام بانو) #2

سلام
گشنیز
جعفری
شوید
تره
سیر یا برگ سیر


(تیام بانو) #3

یکمی هم شنبلیله میریزن بعضیا