تسریع درزایمان


(آرزو) #101

توماشین پاهاتوبزن بالا


#102

دیگه اونو نپرسیدم
ولی اینکه باماشین بری تو ماشین دراز بکشی پاهاتو بالا بزاری اینم میشه


(آرزو) #103

خوبی نازی


#104

خوبم عزیزم


#105

تو چطوری


(آرزو) #106

قربونت گل پسرمون چطوره راستی اسمش چبه


#107

باراد عزیزم
دخملمون چی ؟


(آرزو) #108

به احتمال زیادمحیا،نامدارباشه عزیزم


#109

به سلامتی عزیزم برای شما هم همچنین :smiling_face_with_three_hearts:


(دلارام) #110

مریم من برا اولین بار معاینه شدم :sob:


(مریم) #111

دردداشت؟؟
بسته بودی؟؟


(دلارام) #112

آره درد داشت
نه گفت بازه ولی تا اون حد درد ندارم


(تیام بانو) #113

چند سانت بازه زهرا؟ بسلامتی پیاده روی کن و پله برو ان شاءالله راحت زایمان کنی


#114

معاینه چطوری بود
یکم توضیح میشه بدی


(دلارام) #115

نمیدونم گفت باز شده
تیام میترسم یکم پیاده روی میکنم شکمم سفت میشه :persevere:


(دلارام) #116

پاهاتو باز میکنی از هم دوسه تا انگشتشو فرو میکنه تو یکم دردناک بود


#117

با انگشت فقط میفهمه چقدر باز شده دیگه دستگاه نمیکنه رحم و باز کنه نگاه کنه


(تیام بانو) #118

عزیزم چرا میترسی؟ ذوق نداری گل دخترتو زودتر ببینی؟ :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: قربونت برم پیاده روی کنی روند زایمانت سریع تر میشه ها
به نفع خودته گلم به فکر دخترقشنگت پیاده روی کن نرمش هارو انجام بده


(تیام بانو) #119

شوهرت هست؟


(دلارام) #120

آره امروز اومد