ماه نهم بارداری

(مامی‌گپ) #1

دیگه روزای آخر بارداری تونه، همه چیز رو آماده کردید؟ ساک زایمان تون رو بستید؟
شما می خواید به چه روشی زایمان رو انجام بدید؟ این ماه باید هر هفته به پزشک تون مراجعه کنید.
از نگرانی هایی که دارید صحبت کنید.

این روزها رو چطور می گذرونید؟

  • هفته سی و نه بارداری
  • هفته چهل بارداری
  • هفته چهل و یک بارداری
2 Likes