قیافه روز عروسیت


(fatemah) #184

منم از قیافه عقدم بیشتر راضی بودم تا عروسی مال عروسیو که اصلا عوض نشده بودم اصلا راضی نبودم مال شب حنا بندون هم که افتضاح بود اصلا نگا نمیکنم به فیلم حنام


(Sorme) #185

ممنون عزیزم