تب و بیقراری

(Pari) #1

تب و بیقراریش میتونه از دندوناش باشه؟؟

(حنا خجسته) #2

اشتهاش رو از دست داده؟
اگر تبش زیاده معطل نکنید و برای پایین اوردن تبش به پزشک مراجعه کنید

(مامان_سه_قلوها) #4

آره می تونه واسه دندون باشه ولی حتما ببریدش دکتر