کی قصد بارداری داره

اقدام به بارداریا بیان

2 Likes

عزیزم اینجا همه یا باردارن یا قصد بارداری دارن

من قصد بارداری دارم.ماه اول موفق نشدم این ماه دومین باره اقداممه برام دعا کنین

1 Like

منم قصد دارم ولی ۶ ماه ک نشدم دعا کنید

1 Like