بعد از زایمان طبیعی

#1

مامانایی ک زایمان طبیعی داشتین میخوام بدونم چیکار کنم ک واژنم به حالت قبل برگرده و جمع شه؟

(حنا خجسته) #2

من شنیدم ورزش کگل خیلی کمک کننده است