چت آزاد ۵ 😜

سلام و درود دوباره
پاشین اسباب کشی کنید بیاید این ور خانوما :stuck_out_tongue_winking_eye::innocent:

افتتاحش کردی محیا

1 Like

من اومدم اسبابام وکجا بزارم

1 Like

همین گوشه موشه ها مثلا :grin::grin::grin:

اره دیگه
گفتم مامی گپ هنگ نکنه خدا نکرده انقدر اونور چت کردیم :grin::grin::grin:

سلللللللاااااام

1 Like

سلاااااااااام

وای اینجا چه خوبه ادم میتونه پاهشم داز کنه :grin:

3 Likes

من اونور نبودم ولی اینور اومدم :grinning::grinning::grinning:

پیش سالینم داره میگه گپ من چی شد :joy::joy::joy::joy::joy:

مختومه اعلام شد

خوش اومدی!

اولین گپ چتو من درست کردم خخخخخ :joy::joy::joy::joy:

1 Like

:pray:
مرسی

1 Like

بعدها میگن اولین تاسیس چت آزاد کی بود ؟پناه

2 Likes

وای وای زهرا ترکیدم :joy::joy::joy::joy:

ما هم از شما پیروی میکنیم استاد :innocent:

1 Like

خوشومدی خخخخ

عزیزان یک سوال داشتم اگه کسی دوقلو باردار باشه بعد یک قلو تو ماه اول سقط کنه آیا بتای خونش پایین میاد

بگو نیومدی لولو برد