🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍🌙

ای دخترک شیطون:grin::joy:

1 Likes

هوس لوبیا پلو با سالاد شیرازی کردم

2 Likes

نجوانی؟

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

گپ عن ودیدی؟ :neutral_face::woman_facepalming:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

ن داشتم کامنتارو میخوندم

مزه لوبیا پلو اومد تو دهنم البته با سالاد شیرازی

3 Likes

خیلی خوبی تو خخخخ

2 Likes

:joy::joy::joy:توچقدرخوشی همه حالشون بهم خورد توهوس لوبیا پلوکردی؟

4 Likes

واای خداااا
امروز گپا خنده دار بود کلا:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

نچچچچچ

1 Likes

ب هرحال هرکی هستی موفق باشی:woman_shrugging::raising_hand_woman:

1 Likes

جدی گفتم:facepunch:t6:

3 Likes

فداتتتت

2 Likes

خب اخه یخورده غیرمنطقیه:joy::woman_shrugging::woman_facepalming:

3 Likes

:facepunch:t6::woozy_face::grin::grin::grin::kiss:

3 Likes

میشه بزاری منم ببینم

1 Likes

عکس نبود عزیزم گپ فان بود

1 Likes

ایشون خودش و شأنس زیر دست کارآگاه ها داره بررسی میشه بیخیال:joy:

1 Likes

آره باید کپی کرد ازش :woozy_face::woozy_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.