گپ آزاد... 🍓

این ناموس سرش نشد:crazy_face::crazy_face::crazy_face::joy::joy::joy:

2 Likes

گفتم نووووو:joy:

1 Likes

دیگه نو نداشتم شلمنده:sunglasses::expressionless::joy::joy::broken_heart:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

من لفتمم

1 Likes

بابای منم بلم:raised_hand_with_fingers_splayed:⁩⁦:raised_hand_with_fingers_splayed:⁩⁦:heart:

1 Likes

تا درودی دیگر بدرود:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.