کیا باهم آشتی کردن؟؟؟؟؟🌶🌶عید بود😂

تجربه کردم :joy:
تازه فرافکنی هم میکنن:joy::joy::joy:

2 Likes

فرافکنی

به فارسی ترجمش کن:joy:

1 Likes

ای جان

بگی منو نیفتم:grin::crazy_face:

1 Likes

تو فرهنگ معین نوشته: ویژگی های منفی خود را به دیگری نسبت دادن:wink:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اوه یس تو ی کلمه یادم دادی:heart:

1 Likes

:heart::heart::heart::heart:
خجالتم نده :see_no_evil::grin:

1 Likes

:rofl:پس دعا کن که بشه

1 Likes

:frowning::+1::+1::+1::+1::rofl:

2 Likes

من با هیشکی قهر نیستم
هر کی با من قهره ب تخم مرغای پسرم :rofl::rofl::rofl:

2 Likes

جوووون تخم:drooling_face::joy:

باژهههههههه:joy::heart:

1 Likes

من باشوهرم دعوای بدی کردم :pensive:

1 Likes

با کـس ارتباط ندارم که بخــوام قهر باشم:joy:

1 Likes

با خانواده شوهرم قهرم اشتی هم نمیکنم:laughing:

1 Likes

عزیزمممممممممم:pleading_face:

1 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.