چی فکر میکردمو چی شد 😳😨

اینو که گفتن زلیخا نیس عروس نمیدونم کجاس

4 Likes

من نمیدونم عکساشو از اینستا ورداشتم:blush:

3 Likes

عکسای دیگه نداری بزاری:sweat_smile:

3 Likes

:no_mouth: :frowning_face_with_open_mouth: :cold_sweat: :face_with_head_bandage:

1 Likes

برازنده هم بودن

4 Likes

مجنون از لیلی سرتره :joy::joy:

5 Likes

نه دیگه:grin::grin::grin:

2 Likes

اره :blush::grin::grin::grin:

3 Likes

اینا که هردو یکین :grin:با این تفاوت که یکیشون سبیل داره اون یکی نداره :joy:

5 Likes

تا جایی هم ک من شنیده بودم میگفتن لیلی خیلی زشته

4 Likes

خرابه کامنتام:woman_facepalming:t3::rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

زلیخا حجاب داشته یعنی :grimacing:
اینا الکین

3 Likes

مگ لیلی و مجنون افسانه نیس فقط عکساشون از کجا دراومد :thinking::sweat_smile:

5 Likes

منظور از زیبایی باطنش بوده نه ظاهر:expressionless:

2 Likes

نه عزیزم واقعین

2 Likes

منم شنیدم لیلی خیلی زشت بوده ولی این عکس فک نکنم واقعیت داشته باشه

2 Likes

ولی زلیخا خوشگل بوده ها:grin::grin:

3 Likes

عزیزم این عکس زلیخا نیست مال ی خانمی ک فک کنم مدل حجاب بود هست

3 Likes

همه چی که به قیافه نیست

2 Likes

من حتی فیلمشم کامل ندیدم:confused:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.