چکار می کنید 🙁

سلام چکار می کنید من چند شبه زود خوابم می گیره :slightly_frowning_face::no_mouth:

4 Likes

تازه دلم مهر نماز می خواد :sob::sob:

1 Likes

@Taraneh_tanha

@u505527

1 Likes

ک بخوری؟

1 Likes

سلام برعکس من که دیر خوابم میبره

1 Likes

بخوری؟

اره بخدا غروب رفتم مسجد ی دونه مهر می خواستم عوضی ندادش گفت برای مسجده :slightly_frowning_face::slightly_frowning_face:

2 Likes

خوش بحالت من مثل بچه ها چرت میزنم

1 Likes

مرسی از تگت :joy:

1 Likes

مهر خودتو بردار‌بخور

1 Likes

از مهر مسجد کثیفتر و عرقی ترم هست؟ :woman_facepalming::joy:

1 Likes

وای من سر درد دارم ای بابا

2 Likes

منممم

1 Likes

:mask::mask::mask::mask::mask::mask::mask:

2 Likes

چرتی شدی رفت :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

همه پارسال خوردم :joy::joy:

منم :face_with_head_bandage: سرماخوردم

1 Likes

اره خدایی :joy:

1 Likes

خخخخ

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.