چند نفر شب جمعه دارن دست ها بالا 🖐️

پس خوبه :crazy_face:

1 Likes

بچهای خودت چی

1 Likes

شقی پیاما ریپلای کن بدونیم جواب کی میدی

3 Likes

من ندارم :joy::joy:دکترم گفت با شوهرت قهر باش

3 Likes

جوابت دادم ک گفتم وایسا کاریت ندارم :smiling_imp::smiling_imp::eggplant::eggplant::eggplant::running_woman:t5::running_woman:t5::running_woman:t5:

2 Likes

نازی بیداره :no_mouth:

1 Likes

میدونم در کل میگم ریپلای کن:joy::joy::joy:

2 Likes

تو روحت .چرااا :joy::joy::sweat_smile:

1 Likes

خونه مامانمیم نبودیمم نداشتیم

3 Likes

شقایق لهنتی من ۴ ماهه یه شب جمعه نداشتم کوفتت شه:sob::sob::sob::sob:

2 Likes

کردم ریپلای :joy::joy:

1 Likes

نچ نکردی

1 Likes

منم مامانم پیشمه .البته طبقه وسط

1 Likes

:smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::eggplant::smiling_imp::smiling_imp:

@Trnee
شب جمعه داری دیپووث :sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

من از جمعتون مرخص میشم

میرم یه رمان توپ بخونم

4 Likes

برو حالش ببر :joy::joy::joy:

چی رمانی می خونی

اره با فکرش میرم جق میزنم نظرته؟:joy:

1 Likes

شوهرم تو جاده س داره میاد:heart_eyes::heart_eyes:
منم تمیز و مرتب منتظرشم:grinning:

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.