چله ایت الکرسی😍

عزیزم منم بنویس ببزم تو گپ

1 Likes

عه برا من جا نیس؟

1 Likes

از امروزه عزیزم

2 Likes

من نمیتونم ببرم تو گپ
لینک بالا گذاشتم

3 Likes

منظورم همینجا بود

1 Likes

من اومدم اما نفراتتون تکمیله

2 Likes

من تا ۴۰ روز،هر روز میخونم ان شاالله
فقط شاید بعضی روزها،امکان ،اعلام کردن تو گپ نداشته باشم


حاجت روا بشید ان شاالله

4 Likes

امروز خوندم

2 Likes

امروز ختم شد

2 Likes

اسمتون رو نوشتم
کد ۹ فکر کنم شما هستین باز گروه رو چک کنین

2 Likes

امروز خوندم

2 Likes

:diamond_shape_with_a_dot_inside: • ° •:small_orange_diamond: ◎﷽◎ :small_orange_diamond:• ° • :diamond_shape_with_a_dot_inside:

:diamond_shape_with_a_dot_inside: ۲۰مهر روز سه شنبه

:diamond_shape_with_a_dot_inside: چله ایت الکرسی به نیت خانم زهیری … خونده میشود :small_orange_diamond:
:diamond_shape_with_a_dot_inside: حاجت رواشین انشاالله:palms_up_together::palms_up_together:
:diamond_shape_with_a_dot_inside:امضای خداوند پای تک تک آرزوهاتون باشه:pray::pray:

1 Likes

من تا امروز خوندم
ان شاالله حاجت دلتون با حکمت خدا یکی باشه

:diamond_shape_with_a_dot_inside: • ° •:small_orange_diamond: ◎﷽◎ :small_orange_diamond:• ° • :diamond_shape_with_a_dot_inside:

:diamond_shape_with_a_dot_inside: ۲۲ مهر روز پنچ شنبه

:diamond_shape_with_a_dot_inside: چله ایت الکرسی به نیت خانم خلیلی خونده میشود :small_orange_diamond:
:diamond_shape_with_a_dot_inside: حاجت رواشین انشاالله:palms_up_together::palms_up_together:
:diamond_shape_with_a_dot_inside:امضای خداوند پای تک تک آرزوهاتون باشه:pray::pray:

1 Likes

من تا امروز خوندم
ان شاالله به حق ۱۴ معصوم ،حاجت روا بشید دوستان

1 Likes

منم تا امروز خوندم
قبول باشه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.