چالش عکس قدی🙋‍♀️

بیاین عکس کنارهم قدی ازخودتونوهمسراتون بزارین چهره هم دوس داشتین بزارین نداشتیم موردی نیس:raising_hand_woman::grin:

7 Likes

بزارین من ببینم

2 Likes

قدی تو گوشیم ندارم

1 Likes

شماهم بزار زرنگی:woman_facepalming::joy:

باش:raising_hand_woman:

1 Likes

من کل عکسام تو رمن

1 Likes

حالاهیشکی عکس نداره:grin::joy::woman_facepalming:

1 Likes

من شوهرم نیست فقط خودمم:grimacing:

1 Likes

عکسی ک کنارهم باشین قدیمی هیچی نداری؟ :thinking::woman_shrugging:

1 Likes

تهناااام

1 Likes

اخی خودت بزار:grin:

1 Likes

همش سلفیه:expressionless::joy::walking_woman:t3:

1 Likes

اوکی:woman_facepalming:

من همش سلفیه :joy:کسی نیست قدی بگیره

1 Likes

میگم شانس عن منه:joy::woman_shrugging:

1 Likes

من تانزارین نمیزارم حالا همتون سلفی داشته باشین:grin::woman_shrugging:

خیلی بد عکس میاد جدیدا :grimacing::grin:

1 Likes

عه خوب برامن میاد:thinking::woman_shrugging:

1 Likes

در حال بارگذاری: IMG_۲۰۲۱۰۶۰۶_۱۷۵۶۱۱.jpg …

1 Likes

قدی از خودمم ندارم چه برسه با شوهر:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.