چالش داریم🤭

سلام رفقا هرکسی بیاد بگه اهل کجاست وهمشهری خودشو پیداکنه.

من کوردم:heart_eyes_cat:
کوردای مااااامی گپ کوشییییین؟؟؟ :joy:

10 Likes

سلام منم مشهدی ام
همشهریاااا
:grin::relieved:

2 Likes

:sunglasses:یک عدد اهوازی هستم اهوازیااا دستا بالا

1 Likes

جوووون سلااااام:heart_eyes::joy:

1 Likes

اوووووف عزیزوووووم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

سیلام من لک:sweat_smile::heart:

1 Likes

منم اراکم:heart_eyes::heart_eyes:

منم گیلانی هستم:rose::heart_eyes:

خوشبختم منم اهوازیم :raised_hand::raised_hand::raised_hand::raised_hand::raised_hand:

1 Likes

جووون عزیزم:heart_eyes_cat:

3 Likes

ایول عشقم :heart::heart_eyes:

تیبلا می سر عزیزممممم:heart_eyes_cat::heart:

1 Likes

کجا بودی یره؟!

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kiss:

1 Likes

:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::heart:

:heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

خوو نون رب میخوری!!!
:grin::sunglasses:

1 Likes

ترکم اهل مراغه

پووف یره شوما که پولداری
:grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.