هرکی دوسداره بیاد❤😋👧

خوشحال شدم عزیزم:heart_eyes:

1 Likes

ممنون گلم:heart_eyes:

1 Likes

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::yum::yum::yum:

1 Likes

چیکار میکنه مگه :joy:

1 Likes

قربونت جیگر:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
من از الان عاشقت شدم:grin::grin::joy::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

اگه شروع کنم به گفتن ۹سال طول میکشه چون هرروزش یه قصه یه عذاب یه آزار روحی بود باورکنین ازاون عروسا نیستم که الکی بد مادرشوهرومیگن نه منم اینجاتومجازی میگم اصلاتاحالابه کسی ازبدیهاش نگفتم واقعا اذیتم کرده کوچیکترینش این بود بهم بدکاره گف به روم گف شاید مرگت نزدیکه بهم گف توطلاق بگیربرو ببین پسرمو چطور خوشبخت میکنم به پدرم فحش داد به برادرام

2 Likes

ازکدومش بگم وتنها گناه من این بود میگفتم به شوهرم کمی فاصله باشه بین ما ومادرت تااحتراممون حفظ بشه چون میدیدم که ازاون مادرشوهراس

ووی منم عشخم:heart_eyes::heart::heartpulse::tulip::rose:

1 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

وای من خیلی تبریز و تبریزی هارو دوست دارم:heart_eyes::rose::green_heart:

1 Likes

منم :broken_heart::broken_heart::broken_heart:

1 Likes

واقعا ۱٠سال ازت بزرگتره مگ میشه

1 Likes

خب خب حالا ی سوال دیگ اولین بار بعد از چند بار دیدن سوعرتو بوسیدی:expressionless::thinking::rofl: چ زمانی بعد اشنایی

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

قربونت عزیزم منم تورودوست دارم:heart::heartpulse::heart_eyes::tulip:

1 Likes

خوب بله دروغ ندارم که عزیزم:heart:

1 Likes

دوهفته کشیداومدن خواستگاری وازمایش وخریدکردن و بعدشم رفتیم خریدحلقه تنهایی نزاشتن بریم خواهرم هم اومده بود بعدشم که عقدکردیم شب عقد مادامادرو نگه میداریم واسه شام ،همه رفتن من واون موندیم اتاق عکس گرفت خواهرم ازمون بعداونم رف برای اولین بار از پیشونیم بوسید یه بارهم وقتی میخواستیم بخوابیم ازروی دستم بوسید چون راهش دوربودازما اونشب اونجا خوابید کاش هیچ وق سرنوشتم باهاش نبود:pensive:

1 Likes

لطف داری عشقم:heart:

1 Likes

منظورم ینی رابططتون خوبه

1 Likes

اخی چرا:pleading_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.