نی نی سایت مضخرف

نی نی سایت مضخرف۔آشغالی۔سایت بدرد نخور۔قشنگ کامتای مذھبیارو تعلیق کاربری میکنہ۔یعنی کسی ب مذھبیاتوھین کنہ بری جوابشو بدی بلافاصلہ کاربریتو حذف میکنہ کہ یک وقت نخای دفاع کنی۔بی دلیل کاربری حذف میکنہ۔الانم دارہ خودشو میکشہ کہ کاربرا ھرچی دلتون میخاد تایپیک بزنید ما حذف نمیکنیم نرید از نی نی سایت چون سایت دارہ از رونق میوفتہ۔بدرک کاش بستہ بشہ۔تادلتون بخاد اونجا تایپیک خیانت۔رابطہ جنسی۔دوس دختر پسری۔ھیچ کس رسیدگی نمیکنہ۔یعنی یہ تایپیک مفید ندارہ۔ھمش ھال ادما بھم میزنن توھین ب مقدسات میکنن ووقتی جوابشونو بدی بجای تعلیق ادمای ھرز دھن تورو حذف میکنن۔کاش ھرچہ زودتر بستہ بشہ سایتش

سلام عزیزم خوش اومدین

نحوه استفاده از مامی‌گپ:

دوستان عزیزی که تازه به جمع ما می‌پیوندند می‌تونن با استفاده از راهنماهای زیر به مرور کار با مامی‌گپ را یاد بگیرند.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.