نرخ عجیب دیه 😒😒😒😒

و رو سر ما زنا سوار کنن :pensive:

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::woman_facepalming:t2:

1 Likes

:woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_shrugging::woman_shrugging::woman_shrugging:

1 Likes

هه واقعا که

1 Likes

:pensive::pensive::pensive::unamused::unamused::unamused::unamused:

1 Likes

باعث تاسف هست:confused:

1 Likes

آره بخدا

1 Likes

نمیدونم با این کارا میخوان چیو ثابت کنن مگه یه دختر یا یه پسر بمیره چه فرقی میکنه ای خدا :face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

1 Likes

آره دیگ میترسن آقازاده های جنین یوقت کمممم ارزش واقع نشننننن :scream::scream::scream::scream:

2 Likes

قانون مرد سالار کشور مرد سالار دولت مرد سالار :unamused::unamused::unamused:

2 Likes

مملکت نیست ک
:poop::poop:

1 Likes

:unamused::unamused::unamused::unamused::joy::joy::joy::joy:آره والار

1 Likes

چه موقعه ای این دیه شامل دختر پسرا میشه ؟
من نمیفهممش :neutral_face::roll_eyes:

2 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::100::100::100::100::100:

1 Likes

مملکت کلا رو آبه این فقط یه بخش کوچیکه :rofl::rofl::rofl:

2 Likes

مثلا یکی حاملست یکی دیگه باعث سقط بچش میشه اونوقت

1 Likes

من :neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::expressionless::smirk:

1 Likes

همه ما خانما :no_mouth::no_mouth::no_mouth::no_mouth::smirk::smirk::smirk:

1 Likes

اها
متاسفم واقعا :unamused:
چه مملکتیه اخه

1 Likes

آره والا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.