ناهار چی دارید؟🍕🍳🍔🍜

البته مرغ و نمیخوام :joy:

1 Likes


3 Likes

اینم ناهار من با سبزی خوردن و لیموی تازه:heart_eyes::star_struck::heart:

1 Likes

نوش جونتون :smiling_face_with_three_hearts:

به به نوش جان :yum:

1 Likes

پس برای چی میخوای بری

1 Likes

برا سوپ و سبزی :joy:

1 Likes

فدات :heart::heart::heart:

1 Likes

جالب اینجاس اکثرا هم مرغ داشتن از شانس من :woman_facepalming:t2::frowning::joy:

1 Likes

:joy::joy: :joy::joy:

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

بیا خونه ما مرغ نذاشتم

گشادی نکردی یا از اونور رسیده :joy::joy:

1 Likes


ناهارمون:blush::blush:

3 Likes

وایی گشنم شد :persevere::persevere:

1 Likes

از کجا رسیده :woman_facepalming:
نه بابا خودم درست کردم :grin:

:cry: دلمون خواست

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.