موکل و جن!

چقدر ب دعا وطلسم اعتقاددارین؟
یکی ازدوستام ی زندایی داره ک خیلی میخوادزندگی اینارو ازهم بپاشونه و همیشه دعاوطلسمای خیلی قوی برای خراب کردن زندگیشون میگیره وهمیشه هم اثرگذاربوده
دیروز بادوستم رفتیم پیش ی اقایی ک با موکلا درارتباط بود واصلا تو کار دعانوشتن وطلسم واینانبود اون حتی جایی ک این خانوم میره دعامیگیره هم قشنگ ادرس دقیق داد گفت بابا و برادر وخود دوستم خیلی طلسم شدن
گفت دور خانوادشونو موکلای بد گرفتن
دوستم یبار خواب دیده بود ک ی صدایی شبیه صدای خواهرش توخواب میگفت دستتوبذار روقلبت اگه ازخواب پریدی یعنی قلب وروحتو طلسم کردن چندباراینکاروکردهردفعه ازخواب پرید بعد گفت مامان من میترسم مامانشم اصلا پیشش نبود ی دست سیاه بغلش کرده گفته چیزی نیست بخواب بعددیگه کلاپریده
این اقا ب دوستم چیزی نگفت ولی ب من گفت ک موکل دست سیاه موکل مرگ
گفت انقدر طلسما قوی ک خیلی سخت میشه باطلشون کنم
وگفتن این خانوم(زندایی دوستم) از کتاب هاروت وماروت طلسم مینویسه
شماچیزی میدونین ازاینا کمکمون کنین؟

7 Likes

وییی:scream::scream::scream:

1 Likes

خیلی وحشتناکه واقعا

1 Likes

توهم رفتی؟

1 Likes

اره اتفاقا سرلشکر موکلا رو همراه من کرد ک میرم خونشون ببینه چخبره توخونشون

1 Likes

تو دیدی؟

1 Likes

ن چیزی نیست ک من بتونم ببینم قابل دیدن نیستن فقط همراهمونن

2 Likes

اهان …

1 Likes

من چرا الان صدا اذان میشنوم:neutral_face::flushed::leaves::leaves::leaves::leaves:

2 Likes

:neutral_face::neutral_face::confused::confused:

1 Likes

این آقا کجاست بمنم بگو برم

1 Likes

امروز گناه نکردی می‌شنوی

2 Likes

ی موکل کافیه ک :expressionless:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

خیلی ترسناک …

2 Likes

من میترسمممم

2 Likes

از چی :expressionless:

2 Likes

حاجی پشمام

2 Likes

صدای اذان

2 Likes

پشمای من دیشب ریخت :joy:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.