مجردا بیاین تو 😁😜

من تاحالا به شرایط ایده الم فکر نکردم:broken_heart::joy:
زوده
فعلا بیخیالم

1 Likes

خودم ساختم :grin:

1 Likes

وقتی فکراتو کردی بگو:crazy_face::grin:

1 Likes

من مجردم ولی خب عاشق مهدی شدم واقعاااایعنی همیشه شاکرخدام لطف خدابوده ابرازاحساس منومهدی واقعامعجزه بوده
ویژگی های همسرایندم مشابه اقامهدی بوده اماخداروشکرمیکنم مهدیم هزاررربرابربهترازتصوراتم :heart::heart_eyes::heart_eyes:
توذهنم همیشه میگفتم هیچوقت هیچکس باویژگی هایی که من دوست دارم وجودنداره اماته دلم امیدداشتم به اینمه وجودداره
وقتی مهدی روشناختم دیدم خیلییییی بهترازتصوراتم وخداخیلییی دوستم داره وخداجونم عاشقتم:heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

اماخب ویژگی هاش
قدش 187 وزن الان نمیدونم:face_with_hand_over_mouth::sweat_smile::joy:چندوقت پیش 120​:thinking:
سن 19سال الان تقریبا3ماه ازم بزرگتره
مهرماهیه
برای من بهترینه وجذاب:heart_eyes:
سن ازدواج قبلا تصمیم به ازدواج تو22سالگی داشتیم اماخب نمیدونم:thinking:بایدکنکورمونوبدیم خونواده هاصحبت کنن اشناشن واینکه اگرخدابخوادمیخوایم به زندگی توسوئدفکرکنیم امارتبمون مهمه برای این الویت اول قبولی پزشکی
عروسی اینا نمیدونم چون شهرامون متفاوته احتمالاهم اونجامیگیریم هم اینجا

2 Likes

ان شالله ک بهش برسی:heart_eyes::heart:

1 Likes

خوشبخت بشین کنار هم:laughing:

1 Likes

دوس دارم اول باهم دوست بشیم بعد ازدواج کنیم

1 Likes

برای تو ک نیس تلخه:joy:شربت دکتره:japanese_ogre::japanese_ogre::japanese_ogre::japanese_ogre:
لولو داره:joy:

2 Likes

بعله
دوره اشنایی مهمه:grin::heart_eyes::heart:

1 Likes

ان شاالله :heart_eyes::pray:t2:ان شاالله شمام به مراددلتون برسیدوخوشبخت ترین باشید:heart_eyes::pray:t2:

1 Likes

ممنونم عزیزم:heart_eyes:

1 Likes

:expressionless::rofl::rofl::rofl::rofl:منو قضاوتم نکن
ما باهم مبریم مشاور قبل ازدواج

1 Likes

اگ طاها باشه نیاز ب اشنایی نداره ولی خب دلم میخاد رل داشته باشم:neutral_face::joy:فک کنم۱۹سالگی خوبه

1 Likes

پس طاها چی؟
خیانت بهش:expressionless::rofl::rofl:

2 Likes

:smiley::smiley::smiley::smiley::smiley::smiley:

2 Likes

ن دیگ همون باهم دوست شیم اول بعد ازدواج

1 Likes

اها:heart_eyes::rofl:

1 Likes

بلهه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.