مجردا بیاین😑

مامان شما هم به شوهر خیالیتون فحش میده؟
همه ش میگ کیه ک تو رو بگیره
گور باباش و…:no_mouth::slightly_frowning_face:

4 Likes

نه

اینو بعضی وقتا میگه

نه …

1 Likes

خدایی چ چیزهایی میگیا:rofl::rofl::rofl::rofl:
اگه بیکاری بیا بچه منو نگه دار

1 Likes

:joy::expressionless:والا همیشه بهش فحش میده

2 Likes

ن والا بیکار هم نیستم ای مدت بیکارم

2 Likes

عیب نداره
شوهره خیالیع دیگه
بزار فوش بده خالی شه:joy:

2 Likes

نع نمیده
چون میدونه کسی بامن کنار نمیاد که بخواد بام ازدواج کنه:slightly_frowning_face::slightly_frowning_face::joy::joy:

1 Likes

نه من عشق دارم:joy:

1 Likes

اره مامان من همینو میگه
همیشه:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اره قبلنا اینجور بود:grin:

مامان من قبلا اینومیگفت:joy:
ازمهدی تعریف میکردمیکوبوندش توسرم
بعدکه فهمیدعاشق همیم شروع کرددختربه هرکسی نمیدم واینا:face_with_hand_over_mouth:

دقیقا:unamused:

1 Likes

دقیقا:joy::joy::joy:منکه مهمونام ول کردم دارم شیرر میدم:joy::joy::joy:

1 Likes

ن چیزی نمیگه
:rofl::neutral_face:

1 Likes

باید همینکارو کرد:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

ن خیلی هم دوسش ذاره فقط میترسه دامادش ادم خوبی نباشه یا زشت باشه:joy::joy:

مامان من کلا امید نداره ک کسی منو بگیره
ازم قطع امید کرده:rofl:

1 Likes

نه :expressionless:

نه والا نمیگه:neutral_face::rofl:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.