شوهرم از عصر که فهمید باردارم کچلم کرده 😐😂

این پیام را انجمن پرچم‌گذاری کرده و بطور موقت مخفی است.

35 Likes

:joy::joy::joy:واای

دکتر هستین

من؟نه

خوش بحال خانوم:unamused: حالامن حامله بودم شوهرم میگفت مادربزرگ من بچه ش داشت دنیا می اومد توبرف حیاط جارو میکرد چته

13 Likes

مگه شوهرت کجاس که میگه شب زود بخواب؟؟؟
دلم خاس حامله شم علی قربون صدقه ام بره:joy::joy:

10 Likes

عه شما نبودی میخواستی خود کشی کنی ؟؟؟

4 Likes

اخی
چقدر دوستت داره
واقعا باوجود این عشق پاکش امروز تصمیم خودکشی گرفتی:broken_heart:

2 Likes

ولی فکر کنم شماتواون شرایطم دارید جنگ میکنید باهم:broken_heart::grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

خیر
دانشجو پزشکی ورودی 1400

3 Likes

این حس میکنه من بچه ام :joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

عقدیم :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:
فردا قراره به همه بگیم

7 Likes

بله گلم
گفتم که
از آزمایشگاه زنگ زدن گفتن بارداری:neutral_face::neutral_face:

2 Likes

قدرشو بدون

نمیترسی :joy: :joy: :joy: :joy:

خخخخخخخخخ اره :joy::joy::joy:
بعضی وقت ها حس میکنم داره با بچه ها حرف میزنه همش توصیه توصیه:joy::joy::joy:

1 Likes

مودونم

:heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

نه
دخترعموم هم تو عقد باردارشد

1 Likes

حتمااااا علی قربون صدقت میره :joy: حتمااااااا ها

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.