شوطورموطورین🙋‍♀️😁

من امدم بایه گپ ازاددیگه:raising_hand_woman::grin:

تاحالاازعکسام براتون گذاشتم اندفعه گپ ازادبراتون میزارم:raising_hand_woman::ok_woman:

حالتون شوطوره؟
چخبر؟ :sneezing_face:

4 Likes

من به اون دسته فوبیا پیدا کردم از بس همه جا میذاریش:weary:

1 Likes

من دوسش دارم:joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::broken_heart:

1 Likes

افتضاح استاد بیشعور بد ضایعم کرد

3 Likes

می خوام برم خرید

1 Likes

چرا اا

2 Likes

چرا؟ :thinking:

1 Likes

بسلامتی:raising_hand_woman:

1 Likes

سلامت باشی

2 Likes

سالام:eyes::raised_hand_with_fingers_splayed:

1 Likes

علیکم السالام:raising_hand_woman:

1 Likes

خیلی عقده ای ۵۷ سالشه یک بحث علمی و داشت اشتباه میگفت من مطمئن بودم بهش گفتم جوابش این نیست یک سلیطه بازی در آورد بعد گفت شما که ادعا میکنی از من بهتری چرا تو کلاس منی بروو ببینم استاد خر تر از من پیدا میشه بابات زرنگ بود عمرشو مثل من هدر نداد داد میزداا

3 Likes

خوفی خانم دسته بالا🤦:joy::joy::joy::broken_heart:

1 Likes

وا عوارض کروناس توجدی نگیر:neutral_face::sneezing_face:

1 Likes

هعی بدنیستم توخوبی؟ :sweat_smile::raising_hand_woman:

1 Likes

به خوبیت ماهم خوبیم میگذرونیم:no_mouth::grin::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

شکر:sweat_smile::raising_hand_woman:

1 Likes

میگفت بگو اون بابات به من زنگ بزنه به چالش دعوتش میکنم ببینم حرف من درست یا تو

2 Likes

بگوباش توراس میگی :expressionless:بیکاری بااینجورادمای عقده ای درمیفتی؟ ولش کن :woman_facepalming::sneezing_face:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.