سنجاقم کردن 😭😭😭

سنجاق كردن چيه؟؟

1 Likes

عزیزم تو کاربر برگزیده ای (املاش نمیدونم غلطه یا نه):smirk:

دست ماام بگیر:sweat_smile::pleading_face:

2 Likes

منممم دوستت دالم:pleading_face::heart:

1 Likes

:heart_eyes::grin::kissing_heart::heart:

1 Likes

منم همین فکرو کردم :joy::joy::joy::joy::joy::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

نگو عزیزدلم ذوق مرگ میشم مگه اینجا همه رو سنجاق نمیکنن:joy::joy::joy::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

امروز اینقدر بهم اومدن گفتن خدا خیرت بده ک فک کنم خدا واقعا ی خیر بزرگ تو زندگیم بزاره :star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::joy::joy::laughing::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck:

یعنی کاری کردن گپ رو همه ببینند:star_struck::star_struck::star_struck:

1 Likes

:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:🤦🤦🤦🤦🤦🤦

خیلی خوبه که دوستمم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

آره خوبه اما من نمی‌دونستم …
عزیزمی:sparkling_heart::two_hearts::revolving_hearts:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.