سكسكه زياد جنين ٣٧ هفته

سلام من هفته ٣٧بارداري هستم و بچم روزي چند بارسكسكه ميكنه اونم ب مدت زياد
علتش چيه بد نباشه براش؟

سلام نه بابابدنیس بچه منم اینجوره

1 Likes

پس نگران نباشم

زیادی میخورن تو شکمتون :grin:

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.