زنی با ۴ پا+ عکس😶

گوگل نوشته :woman_shrugging:t3:

نوشته دوتا چیز داره:neutral_face:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

خدانکنه ببینیش:heart::sweat_smile:
برام سوال شد:woman_facepalming::joy:

1 Likes

نوشته دوتا رحم داشته
راهش ک یکی نبوده
حتما دوتام چیز داشته :woman_shrugging:t3:

1 Likes

شوخی کردم منم :sweat_smile:
گوگل زدم چیزی نیاورد در این مورد

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.