زندگے را طلاق ندهيد...🌸🍃

اين يعنے اينكہ
خودتون رو از خوشےهاے دنيا و
زندگے محروم نكنيد…
در مقابل مشكلات
زانوے غم بغل نگيريد…
خودتون رو دوست داشتہ باشيد و بہ خودتون و خواستہ هاتون احترام بذاريد…:cherry_blossom::leaves:

يادتان باشد بہترين دوست شما
تصويرهاے ذهنے خوب شما از خودتان است

ديگران را دوست بداريد، حتے كسانے كہ با شما همراه و هم عقيده نيستند…
از كسے متنفر نباشيد كہ روزگارتان رنگ تنفر نگيرد و سياهے جذب نكند…:cherry_blossom::leaves:

از هيچكس توقعے نداشتہ باشيد كہ جز دلگيرے پيامدے بہ همراه ندارد
يادتان باشد كہ شايد كسے هم از شما
توقعے دارد و شما نمےدانيد!

پس زندگے را زندگے كنيد…
چندان هم كہ
فكر مےكنيد، وقت نيست.:cherry_blossom::leaves:

9 Likes

احسنت

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.