دو بسته شیاف دارم چیکارشون کنم

6 تا سکولوژیست
دو بسته فرتیژست
خراب میشه؟ 1 سال خریدم

3 Likes

انقضاشونو نگاه کن

3 Likes

آهان ولی روش ننوشته
سکولوژیست الان پیدا میشه؟

1 Likes

هرچی میتونی بکن تو هرچی نمیتونی بخور:joy:

2 Likes

نوشته عزیزم مثل قرص یه گوشه رو خود جلد اصلیش هست

1 Likes

:rofl::rofl:
برا بارداری قبلی ام که سقط شد

1 Likes

بزن رحمت هم بکن باهاشون:joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl: لعنتی شومبول نیس که شیاف شیاف :rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:این بدتره مرموز عمل میکنه:joy::ok_hand:

1 Likes

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes: باش

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

بنداز بیرون :neutral_face:

1 Likes

بزن بره تو بابا
هر چه باداباد فوقش یه روز پر انرژی ای :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

حیفه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.