دهه ۶۰ها کجاهستید

بچه ها کسی دهه ۶۰هست بیایین همو پیدا کنیم
دهه ۵۰ چطور؟؟ خاطرات اون سالهای زندگیمونو تازه کنیم

26 Likes

من دهه۴۰ هستم
بای

5 Likes

سلام آخر پنجاه اول شصت:grin::grin::grin:

2 Likes

چرامن همش فکرمیکردم 16_17سالته؟:joy::woman_facepalming:

5 Likes

کجا بای …وایسا از خاطراتت بگو:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

شماهم همینطور:joy::woman_facepalming::raising_hand_woman:

1 Likes

واقعا! چرا؟

3 Likes

اخه منو دعوت نکردی
بای

1 Likes

چون روحیه م هنوز ۱۶ ۱۷ ساله س:wink::grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

نمیدونم حسم میگفت دهه هشتادی هستی:grin::woman_shrugging:

4 Likes

زنده باشین:grin::sweat_smile::raising_hand_woman:

2 Likes

چون یه هشتادی دارم منو مثل خودش کرده:disappointed_relieved::disappointed_relieved:

3 Likes

پسرم دهه ۸۰ هستش …
والله من از پسرم دل مشنگترم:rofl:

4 Likes

خخخ:woman_shrugging::sweat_smile:

2 Likes

فدااات گلم

2 Likes

من ۶۹ حاضر :raised_hand_with_fingers_splayed:

2 Likes

عه خداحفظشون کنه:raising_hand_woman:

2 Likes

به به …متولد سال اسبی مثل خودم:heart:

2 Likes

قربووووووونت:kissing_closed_eyes:

2 Likes

چه خوب اره :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.