خوردم زمینننن😭😭😭😭

چمیدونم پیر زن قدیمیا میگن

2 Likes

من ده هفتم بود با باسن اومدم زمین همه همینو بهم گفتن واقعاام دختر بود خخخخ

2 Likes

عه چه جالب خخخخ

1 Likes

برعکس من سردخترام همش با شکم میخوردم زمین:woman_facepalming:t3::confused: برا پسرم س بار با باسن

2 Likes

چ عجیب:confused:

2 Likes

اره دقیقا :star_struck::heart::speak_no_evil:

2 Likes

عهههه:joy:تعادل نداشتیااا زارت زارت میوفتادی

2 Likes

برا منم پسر بود سیزده بدر پسرم بیست هفته ای میشد با باسن خوردم زمین پام لیز خورد

2 Likes

ن عزیزم خیلی کار میکردم بیرون خونه کارای سخت:confused:

2 Likes

عه اخی :pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::heart_eyes:

2 Likes

:sneezing_face::kiss::heart::two_hearts::heart::two_hearts::heart::two_hearts::heart::two_hearts:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.