خوردم زمینننن😭😭😭😭

سلاممم عزیزم دستت درد نکنه که جواب دادی آیدیت بلد نبودم وگرنه تگ میکردم:heart::heart::heart::heart::rose::rose::pray:t2::heart_eyes::heart_eyes::kiss::kiss::kiss:

نزدیک ۸ ماهم عزیزم

1 Likes

نترس پس چیزی نمیشه گلم نگران نباش

1 Likes

ان شاءالله عزیزم ممنون:rose::pray:t2:

1 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::rose::rose::rose:

1 Likes

اووووووف باسن خیلی درد داره:persevere:

2 Likes

تازه توالت ما توی راهرو هستش بخاطر عفونتم شلوار پام نمیکنم یه تونیک بلند تنم بود با باسن اومدم رو سنگ زمین:expressionless::woman_facepalming:t2:

1 Likes

:persevere::persevere::persevere::persevere:

1 Likes

مبگن یکی از نشونه هایی که بچه دختره اینه که مامان با باسن میخوره زمین

1 Likes

واااا آخه چراااا:woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes

استرس نداشته باش فقط اینو بدون بچه ای ک سرش ب این دنیا باشه هیچی جلودارش نیست ب امیدخدا سالم بغلش کنی⁦:heart:

1 Likes

انشالله ک چیزیش نشده منم سر پسرم ۱۸ هفته خوردم زمین ولی چیزیش نشد توکل برخدا

1 Likes

مراقب حرکاتش باش اگر دردی آبریزش چیزی داشتی برو بچه توکیسه آب جاش امن هست نگران نباش گلم

1 Likes

ممنونم عزیزم ان شاءالله:heart::pray:t2::rose:

1 Likes

ممنونم‌گلم ان شاءالله:heart:

1 Likes

چشم عزیزم ممنونم:heart:

1 Likes

ان شالله که چیزی نیست

1 Likes

نه خداروشکر ایشالله توام هیچیت نشده عزیزم

1 Likes

ان شاءالله عزیز دلم ممنونممم:heart::heart::rose::rose::pray:t2::pray:t2::pray:t2::kiss::kiss:

1 Likes

خداروشکر گلم ان شاءالله:rose::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.