خودتو با استیکر توصیف کن😁

:grin::grin::grin::joy::joy::smiling_imp::eggplant::crazy_face::crazy_face::crazy_face::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes

:unamused::confused:
:thinking::astonished::fearful:
:stuck_out_tongue_winking_eye::grin::stuck_out_tongue:
:angry::rage:
:sunglasses::grinning_face_with_smiling_eyes::walking_woman::walking_woman::walking_woman::walking_woman:

1 Likes

منم اینا:blush::joy::joy::joy::joy::joy::crazy_face::heart_eyes::kissing_heart::yum::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::relieved::slight_smile:وغیره…

1 Likes

:heart_eyes::joy::laughing::flushed::kissing::kissing_closed_eyes:

1 Likes

:disappointed_relieved::yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face::sleepy::sleepy::sleepy::sleepy:

1 Likes

:no_mouth::no_mouth::no_mouth:
فقط همینم :sweat_smile:

1 Likes

اوکی نفس

1 Likes

چون منوتگ نکردی قهرم:cry::cry:

1 Likes

درونم:disappointed::broken_heart:
ظاهرم:crazy_face::rofl::stuck_out_tongue_closed_eyes::dancer:t2:

1 Likes

:grin::joy::smiley::blush: :smiling_face_with_three_hearts::pleading_face::star_struck::hot_face::neutral_face::roll_eyes::smirk::unamused::pensive::money_mouth_face::smiling_imp::poop::dancer:t2:
اینم من :joy::neutral_face: همه نوع حالتی دارم
فقد بستگی داره اون روز چجوری باشم

1 Likes

بستگی به اون کسی داره که کی باشه:wink::wink:

2 Likes

نه بیشتر بستگی داره ک اون روز بقیه رفتارشون باهام چجوری باشه

1 Likes

من درحال حاضر :pensive::sob::sob::sob::sob::sob:

1 Likes

:face_with_head_bandage::sob::roll_eyes::ghost::rofl::face_with_thermometer::dizzy_face:
:sleeping::sleeping::sleeping::nerd_face:

1 Likes

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::smiley::grinning_face_with_smiling_eyes::smiley::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:broken_heart:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:تا زندگی ب روت:joy::joy::joy::joy::joy::joy:.

1 Likes

:face_with_raised_eyebrow: :innocent: :innocent: :innocent: :star_struck: :upside_down_face: :fearful:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.