خوابمو تعبیر کنین

خانوما تعبیر خواب میدونین؟ خواب دیدم از سینه هام شیر میاد.زیاد…یه دختر 12 ساله دارم و اقدامم چند ماهه

نعمت وروزی فراوانی نصیب دخترتون میشه

ممنون پس ربطی به خودم نداره؟

ابن سیرین: اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد

خواهش میکنم نه تعبیرش برادخترتونه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.