خدا به داد خانومش برسه 😱


:smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:
:eggplant::eggplant::eggplant:
:sweat_drops::sweat_drops::sweat_drops:

9 Likes

گفتن قراره جراحی کنن اون دوتا اضافه رو بردارن خدا کمکمش کنه طفلی گناه داره بیچاره پدر و مادرش

12 Likes

اره طفلی
ایشالا خدا کمکش کنه

4 Likes

بیچاره بچه :sob:

2 Likes

آخی …

1 Likes

وای خدایا توبه :neutral_face:
۳ تا؟؟؟؟ وایییی طفلککککک

2 Likes

بچه بیچاره.
متولد کدوم کشور هست؟

2 Likes

هند فک کنم :grimacing:

3 Likes

حدس زده بودم
اخه خیلی از این موارد بچه ها متولد هند هستن.

9 Likes

:weary:

2 Likes

بله تو هند این چیزا زیاده

4 Likes

وقعی این خبر‌؟اونوقت چرا ؟؟:thinking:

1 Likes

خیلی دلم میخاد عکس آلتشو ببینم:neutral_face::joy:

3 Likes

شت :scream::woman_facepalming:

1 Likes

آخی… گناه داره

1 Likes

:frowning::frowning::frowning::frowning::frowning:طفلک بچه

1 Likes

آخی بچه طفلی :pensive:

1 Likes

خب تا حالا س تا برا ی نفر ندیدم:grinning:کنجکاوم
بچه کوچولوعه عیبی نداره

2 Likes

:woman_shrugging::woman_shrugging:t2::woman_shrugging:t3::woman_shrugging:t4::woman_shrugging:t5::woman_shrugging:t6:

2 Likes

:exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.