ختم قران ماه رمضان (تکمیل شده) 😊

۲ اردیبهشت جزء نه

 1. ایه ۸۷ تا ۹۷ اعراف نفر اول
 2. ایه ۹۷ تا ۱۱۲ اعراف نفر دوم
 3. ایه ۱۱۲ تا ۱۲۸ اعراف نفر سوم
 4. ایه ۱۲۸ تا ۱۳۷ اعراف نفر چهارم
 5. ایه ۱۳۷ تا ۱۴۵ اعراف نفر پنجم
 6. ایه ۱۴۵ تا ۱۵۲ اعراف نفر ششم
 7. ایه ۱۵۲ تا ۱۵۷ اعراف نفر هفتم
 8. ایه ۱۵۷ تا ۱۶۳ اعراف نفر هشتم
 9. ایه ۱۶۳ تا ۱۷۲ اعراف نفر نهم
 10. ایه ۱۷۲ تا ۱۸۴ اعراف نفر دهم
 11. ایه ۱۸۴ تا ۱۹۴ اعراف نفر یازدهم
 12. ایه ۱۹۴ تا ۲۰۶ اعراف نفر دوازدهم
 13. ایه ۱ تا ۱۰ انفال نفر سیزدهم
 14. ایه ۱۰ تا ۲۱ انفال نفر چهاردهم
 15. ایه ۲۱ تا ۳۱ انفال نفر پانزدهم
 16. ایه ۳۱ تا ۴۰ انفال نفر شانزدهم
1 Likes

۳ اردیبهشت جزء ده

 1. ایه ۴۰ تا ۴۷ انفال نفر اول
 2. ایه ۴۷ تا ۵۶ انفال نفر دوم
 3. ایه ۵۶ تا ۶۶ انفال نفر سوم
 4. ایه ۶۶ تا ۷۵ انفال نفر چهارم
 5. ایه ۱ تا ۸ توبه نفر پنجم
 6. ایه ۸ تا ۱۷ توبه نفر ششم
 7. ایه ۱۷ تا ۲۵ توبه نفر هفتم
 8. ایه ۲۵ تا ۳۲ توبه نفر هشتم
 9. ایه ۳۲ تا ۳۸ توبه نفر نهم
 10. ایه ۳۸ تا ۴۵ توبه نفر دهم
 11. ایه ۴۵ تا ۵۴ توبه نفر یازدهم
 12. ایه ۵۴ تا ۶۲ توبه نفر دوازدهم
 13. ایه ۶۲ تا ۶۹ توبه نفر سیزدهم
 14. ایه ۶۹ تا ۷۵ توبه نفر چهاردهم
 15. ایه ۷۵ تا ۸۴ توبه نفر پانزدهم
 16. ایه ۸۴ تا ۹۲ توبه نفر شانزدهم
1 Likes

۴ اردیبهشت جزء یازدهم

 1. ایه ۹۲تا ۹۹ توبه نفر اول
 2. ایه ۹۹ تا ۱۰۷ توبه نفر دوم
 3. ایه ۱۰۷ تا ۱۱۳ توبه نفر سوم
 4. ایه ۱۱۳ تا ۱۲۰ توبه نفرچهارم
 5. ایه ۱۲۰ تا ۱۲۹ توبه نفر پنجم
 6. ایه ۱ تا ۹ یونس نفر ششم
 7. ایه ۹ تا ۱۷ یونس نفر هفتم
 8. ایه ۱۷ تا ۲۳ یونس نفر هشتم
 9. ایه ۲۳ تا ۳۲ یونس نفر نهم
 10. ایه ۳۲ تا ۴۵ یونس نفر دهم
 11. ایه ۴۵ تا ۵۸ یونس نفر یازدهم
 12. ایه ۵۸ تا ۶۷ یونس نفر دوازدهم
 13. ایه ۶۷ تا ۷۷ یونس نفر سیزدهم
 14. ایه ۷۷ تا ۹۱ یونس نفر چهاردهم
 15. ایه ۹۱ تا ۱۰۳ یونس نفر پانزدهم
 16. ایه ۱۰۳ یونس تا ۵ هود نفر شانزدهم

۵ اردیبهشت جزء دوازده

 1. ایه ۵ تا ۱۴ هود نفر اول
 2. ایه ۱۴ تا ۲۴ هود نفر دوم
 3. ایه ۲۴ تا ۳۵ هود نفر سوم
 4. ایه ۳۵ تا ۴۶ هود نفر چهارم
 5. ایه ۴۶ تا ۵۷ هود نفر پنجم
 6. ایه ۵۷ تا ۶۶ هود نفر ششم
 7. ایه ۶۶ تا ۸۰ هود نفر هفتم
 8. ایه ۸۰ تا ۸۹ هود نفر هشتم
 9. ایه ۸۹ تا ۱۰۱ هود نفر نهم
 10. ایه ۱۰۱ تا ۱۱۳ هود نفر دهم
 11. ایه ۱۱۳ تا ۱۲۳ هود نفر یازدهم
 12. ایه ا تا ۱۴ یوسف نفر دوازدهم
 13. ایه ۱۴ تا ۲۴ یوسف نفر سیزدهم
 14. ایه ۲۴ تا ۳۵ یوسف نفر چهاردهم
 15. ایه ۳۵ تا ۴۲ یوسف نفر پانزدهم
 16. ایه ۴۲ تا ۵۲ یوسف نفر شانزدهم
1 Likes

۶ اردیبهشت جزء سیزده

 1. ایه ۵۲ تا ۶۴ یوسف نفر اول
 2. ایه ۶۴ تا ۷۲ یوسف نفر دوم
 3. ایه ۷۲ تا ۸۰ یوسف نفر سوم
 4. ایه ۸۰ تا ۹۰ یوسف نفر چهارم
 5. ایه ۹۰تا ۱۰۱ یوسف نفر پنجم
 6. ایه ۱۰۱ تا ۱۱۱ یوسف نفر ششم
 7. ایه ۱ تا ۹ رعد نفر هفتم
 8. ایه ۹ تا ۱۶ رعد نفر هشتم
 9. ایه ۱۶ تا ۲۷ رعد نفر نهم
 10. ایه ۲۷ تا ۳۵ رعد نفر دهم
 11. ایه ۳۵ تا ۴۳ رعد نفر یازدهم
 12. ایه ۱ تا ۹ ابراهیم نفر دوازدهم
 13. ایه ۹ تا ۱۹ ابراهیم نفر سیزدهم
 14. ایه ۱۹ تا ۲۸ ابراهیم نفر چهاردهم
 15. ایه ۲۸ تا ۳۹ ابراهیم نفر پانزدهم
 16. ایه ۳۹ تا ۵۲ ابراهیم نفر شانزدهم

۷ اردیبهشت جزء چهارده

 1. ایه ۱ تا ۲۱ حجر نفر اول
 2. ایه ۲۱ تا ۴۴ حجر نفر دوم
 3. ایه ۴۴ تا ۷۰ حجر نفر سوم
 4. ایه ۷۰ تا ۹۹ حجر نفر چهارم
 5. ایه ۱ تا ۱۳ نحل نفر پنجم
 6. ایه ۱۳ تا ۲۶ نحل نفر ششم
 7. ایه ۲۶ تا ۳۵ نحل نفر هفتم
 8. ایه ۳۵ تا ۴۷ نحل نفر هشتم
 9. ایه ۴۷ تا ۶۱ نحل نفرنهم
 10. ایه ۶۱ تا ۷۱ نحل نفر دهم
 11. ایه ۷۱ تا ۷۹ نحل نفر یازدهم
 12. ایه ۷۹ تا ۸۸ نحل نفر دوازدهم
 13. ایه ۸۸ تا ۹۶ نحل نفر سیزدهم
 14. ایه ۹۶ تا ۱۰۶ نحل نفر چهاردهم
 15. ایه ۱۰۶ تا ۱۱۵ نحل نفر پانزدهم
 16. ایه ۱۱۵ تا ۱۲۸ نحل نفر شانزدهم
1 Likes

۸ اردیبهشت جزء پانزده

 1. ایه ۱ تا ۱۱ اسرا نفر اول
 2. ایه ۱۱ تا ۲۳ اسرا نفر دوم
 3. ایه ۲۳ تا ۳۶ اسرا نفر سوم
 4. ایه ۳۶ تا ۵۱ اسرا نفر چهارم
 5. ایه ۵۱ تا ۶۲ اسرا نفر پنجم
 6. ایه ۶۲ تا ۷۳ اسرا نفر ششم
 7. ایه ۷۳ تا ۸۸ اسرا نفر هفتم
 8. ایه ۸۸ تا ۹۹ اسرا نفر هشتم
 9. ایه ۹۹ تا ۱۱۱ اسرا نفر نهم
 10. ایه ۱ تا ۱۵ کهف نفر دهم
 11. ایه ۱۵ تا ۲۱ کهف نفر یازدهم
 12. ایه ۲۱ تا ۲۹ کهف نفر دوازدهم
 13. ایه ۲۹ تا ۴۱ کهف نفر سیزدهم
 14. ایه ۴۱ تا ۵۱ کهف نفر چهاردهم
 15. ایه ۵۱ تا ۶۰ کهف نفر پانزدهم
 16. ایه ۶۰ تا ۷۴ کهف نفر شانزدهم

۹ اردیبهشت جزء شانزده

 1. ایه ۷۴ تا ۸۵ کهف نفر اول
 2. ایه ۸۵ تا ۹۷ کهف نفر دوم
 3. ایه ۹۷ تا ۱۱۰ کهف نفر سوم
 4. ایه ۱ تا ۱۷ مریم نفر چهارم
 5. ایه ۱۷ تا ۳۴ مریم نفرپنجم
 6. ایه ۳۴ تا ۵۱ مریم نفرششم
 7. ایه ۵۱ تا ۶۷ مریم نفر هفتم
 8. ایه ۶۷ تا ۸۰ مریم نفر هشتم
 9. ایه ۸۰ تا ۹۸ مریم نفر نهم
 10. ایه ۱تا ۲۹ طه نفر دهم
 11. ایه ۲۹ تا ۵۲ طه نفر یازدهم
 12. ایه ۵۲تا ۷۰ طه نفر دوازدهم
 13. ایه ۷۰ تا ۸۵ طه نفرسیزدهم
 14. ایه ۸۵ تا ۱۰۱ طه نفرچهاردهم
 15. ایه ۱۰۱تا ۱۲۰ طه نفر پانزدهم
 16. ایه ۱۲۰ تا ۱۳۵ طه نفر شانزدهم

۱۰ اردیبهشت جزء هفده

 1. ایه ۱ تا ۱۴ انبیا
 2. ایه ۱۴ تا ۲۹ انبیا
 3. ایه ۲۹ تا ۴۰ انبیا
 4. ایه ۴۰ تا ۵۴ انبیا
 5. ایه ۵۴ تا ۷۲ انبیا
 6. ایه ۷۲ تا ۸۴ انبیا
 7. ایه ۸۴ تا ۹۶ انبیا
 8. ایه ۹۶ تا ۱۱۲ انبیا
 9. ایه ۱ تا ۸ حج
 10. ایه ۸ تا ۱۸ حج
 11. ایه ۱۸ تا ۲۸ حج
 12. ایه ۲۸ تا ۳۸ حج
 13. ایه ۳۸ تا ۴۹ حج
 14. ایه ۴۹ تا ۶۰ حج
 15. ایه ۶۰ تا ۷۱ حج
 16. ایه ۷۱ تا ۷۸ حج

۱۱ اردیبهشت جزء هجده

 1. ایه ۱ تا ۱۹ مومنون
 2. ایه ۱۹ تا ۳۲ مومنون
 3. ایه ۳۲ تا ۴۹ مومنون
 4. ایه ۴۹ تا ۶۹ مومنون
 5. ایه ۶۹ تا ۸۶ مومنون
 6. ایه ۸۶ تا ۱۰۴ مومنون
 7. ایه ۱۰۴ تا ۱۱۸ مومنون
 8. ایه ۱ تا ۱۴ نور
 9. ایه ۱۴ تا ۲۶ نور
 10. ایه ۲۶ تا ۳۲ نور
 11. ایه ۳۲ تا ۳۹ نور
 12. ایه ۳۹ تا ۵۱ نور
 13. ایه ۵۱ تا ۶۰ نور
 14. ایه ۶۰ تا ۶۴ نور
 15. ایه ۱ تا ۱۰ فرقان
 16. ایه ۱۰ تا ۲۰ فرقان

۱۲ اردیبهشت جزء نوزده

 1. ایه ۲۰تا ۳۶ فرقان
 2. ایه ۳۶ تا ۵۰ فرقان
 3. ایه ۵۰ تا ۶۲ فرقان
 4. ایه ۶۲ تا ۷۷ فرقان
 5. ایه ۱ تا ۲۴ شعرا
 6. ایه ۲۴ تا ۴۸ شعرا
 7. ایه ۴۸ تا ۷۴ شعرا
 8. ایه ۷۴ تا ۱۰۹ شعرا
 9. ایه ۱۰۹ تا ۱۴۳ شعرا
 10. ایه ۱۴۳ تا ۱۷۳ شعرا
 11. ایه ۱۷۳ تا ۲۰۰ شعرا
 12. ایه ۲۰۰ تا ۲۲۷ شعرا
 13. ایه ا تا ۱۵ نمل
 14. ایه ۱۵ تا ۲۷ نمل
 15. ایه ۲۷ تا ۴۱ نمل
 16. ایه ۴۱ تا ۵۵ نمل

۱۳ اردیبهشت جزء بیست

 1. ایه ۵۵ تا ۶۵ نمل
 2. ایه ۶۵ تا ۸۱ نمل
 3. ایه ۸۱ تا ۹۳ نمل
 4. ایه ۱ تا ۱۲ قصص
 5. ایه ۱۲ تا ۲۲ قصص
 6. ایه ۲۲ تا ۳۰ قصص
 7. ایه ۳۰ تا ۳۹ قصص
 8. ایه ۳۹ تا ۴۸ قصص
 9. ایه ۴۸ تا ۵۹ قصص
 10. ایه ۵۹ تا ۷۲ قصص
 11. ایه ۷۲ تا ۷۹ قصص
 12. ایه ۷۹ تا ۸۸ قصص
 13. ایه ۱ تا ۱۴ عنکبوت
 14. ایه ۱۴ تا ۲۵ عنکبوت
 15. ایه ۲۵ تا ۳۵ عنکبوت
 16. ایه ۳۵ تا ۴۵ عنکبوت

۱۴ اردیبهشت جزء بیستو یک

 1. ایه ۴۵ تا ۵۵ عنکبوت
 2. ایه ۵۵ تا ۶۹ عنکبوت
 3. ایه ۱ تا ۱۵ روم
 4. ایه ۱۵ تا ۲۷ روم
 5. ایه ۲۷ تا ۳۸ روم
 6. ایه ۳۸ تا ۴۸ روم
 7. ایه ۴۸ تا ۶۰ روم
 8. ایه ۱ تا ۱۴ لقمان
 9. ایه ۱۴ تا ۲۳ لقمان
 10. ایه ۲۳ تا ۳۴ لقمان
 11. ایه ۱ تا ۱۱ سجده
 12. ایه ۱۱ تا ۲۰ سجده
 13. ایه ۲۰ تا ۳۰ سجده
 14. ایه ۱ تا ۹ احزاب
 15. ایه ۹ تا ۱۹ احزاب
 16. ایه ۱۹ تا ۳۰ احزاب

۱۵ اردیبهشت جزء بیستو دو

 1. ایه ۳۰ تا ۳۶ احزاب
 2. ایه ۳۶ تا ۴۷ احزاب
 3. ایه ۴۷ تا ۵۲ احزاب
 4. ایه ۵۲ تا ۵۹ احزاب
 5. ایه ۵۹ تا ۷۳ احزاب
 6. ایه ۱ تا ۹ سبا
 7. ایه ۹ تا ۱۹ سبا
 8. ایه ۱۹ تا ۳۱ سبا
 9. ایه ۳۱ تا ۴۰ سبا
 10. ایه ۴۰ تا ۵۴ سبا
 11. ایه ۱ تا ۱۰ فاطر
 12. ایه ۱۰ تا ۲۱ فاطر
 13. ایه ۲۱ تا ۳۲ فاطر
 14. ایه ۳۲ تا ۳۹ فاطر
 15. ایه ۳۹ تا ۴۵ فاطر
 16. ایه ا تا ۲۷ یس

۱۶ اردیبهشت جزء بیستو سه

 1. ایه ۲۷ تا ۴۶ یس
 2. ایه ۴۶ تا ۶۵ یس
 3. ایه ۶۵ تا ۸۳ یس
 4. ایه ۱تا ۳۱ صافات
 5. ایه ۳۱ تا ۶۵ صافات
 6. ایه ۶۵ تا ۱۰۰ صافات
 7. ایه ۱۰۰ تا ۱۳۲ صافات
 8. ایه ۱۳۲ تا ۱۷۰ صافات
 9. ایه ۱۷۰ صافات تا ۱۳ ص
 10. ایه ۱۳ تا ۲۷ ص
 11. ایه ۲۷ تا ۴۶ ص
 12. ایه ۴۶ تا ۶۵ ص
 13. ایه ۶۵ تا ۸۸ ص
 14. ایه ۱ تا ۸ زمر
 15. ایه ۸ تا ۲۰ زمر
 16. ایه ۲۰ تا ۳۱ زمر

۱۷ اردیبهشت جزء بیستو چهار

 1. ایه ۳۱ تا ۴۲ زمر
 2. ایه ۴۲ تا ۵۳ زمر
 3. ایه ۵۳ تا ۶۶ زمر
 4. ایه ۶۶ تا ۷۵ زمر
 5. ایه ۱ تا ۱۱ غافر
 6. ایه ۱۱ تا ۲۲ غافر
 7. ایه ۲۲ تا ۳۳ غافر
 8. ایه ۳۳ تا ۴۳ غافر
 9. ایه ۴۳ تا ۵۵ غافر
 10. ایه ۵۵ تا ۶۴ غافر
 11. ایه ۶۴ تا ۷۶ غافر
 12. ایه ۷۶ تا ۸۵ غافر
 13. ایه ۱تا ۱۳ فصلت
 14. ایه ۱۳ تا ۲۴ فصلت
 15. ایه ۲۴ تا ۳۵ فصلت
 16. ایه ۳۵ تا ۴۶ فصلت

۱۸ اردیبهشت جزء بیستو پنج

 1. ایه ۴۶ تا ۵۴ فصلت
 2. ایه ۱ تا ۱۲ شوری
 3. ایه ۱۲ تا ۱۹ شوری
 4. ایه ۱۹ تا ۲۸ شوری
 5. ایه ۲۸ تا ۴۴ شوری
 6. ایه ۴۴ تا ۵۳ شوری
 7. ایه ۱ تا ۲۰ زخرف
 8. ایه ۲۰ تا ۳۶ زخرف
 9. ایه ۳۶ تا ۵۱ زخرف
 10. ایه ۵۱ تا ۷۰ زخرف
 11. ایه ۷۹ تا ۸۹ زخرف
 12. ایه ۱ تا ۲۸ دخان
 13. ایه ۲۸ تا ۵۹ دخان
 14. ایه ۱ تا ۱۵ جاثیه
 15. ایه ۱۵ تا ۲۴ جاثیه
 16. ایه ۲۴ تا ۳۷ جاثیه
1 Likes

۱۹ اردیبهشت جزء بیستوشش

 1. ایه ۱ تا ۱۲ احقاف
 2. ایه ۱۲ تا ۲۰ احقاف
 3. ایه ۲۰ تا ۲۸ احقاف
 4. ایه ۲۸ تا ۳۵ احقاف
 5. ایه ۱تا ۱۴ محمد
 6. ایه ۱۴ تا ۲۵ محمد
 7. ایه ۲۵ تا ۳۸ محمد
 8. ایه ۱ تا ۱۰ فتح
 9. ایه ۱۰ تا ۱۷ فتح
 10. ایه ۱۷ تا ۲۵ فتح
 11. ایه ۲۵ تا ۲۹ فتح
 12. ایه ۱ تا ۱۰ حجرات
 13. ایه ۱۰ تا ۱۸ حجرات
 14. ایه ۱ تا ۲۱ ق
 15. ایه ۲۱ تا ۴۵ ق
 16. ایه ۱ تا ۳۰ ذاریات

۲۰ اردیبهشت جزء بیستو هفت

 1. ایه ۳۰ تا ۶۰ ذاریات
 2. ایه ۱ تا ۲۸ طور
 3. ایه ۲۸ تا ۴۹ طور
 4. ایه ۱ تا ۲۹ نجم
 5. ایه ۲۹ تا ۶۲ نجم
 6. ایه ۱ تا ۲۵ قمر
 7. ایه ۲۵ تا ۵۵ قمر
 8. ایه ۱ تا ۳۰ الرحمان
 9. ایه ۳۰ تا ۵۲ الرحمان
 10. ایه ۵۲ تا ۷۸ الرحمان
 11. ایه ۱ تا ۳۹ واقعه
 12. ایه ۳۹ تا ۶۸ واقعه
 13. ایه ۶۸ تا ۹۶ واقعه
 14. ایه ۱ تا ۱۳ حدید
 15. ایه ۱۳ تا ۲۰ حدید
 16. ایه ۲۰ تا ۲۹ حدید

۲۱ اردیبهشت جزء بیستو هشت

 1. ایه ۱ تا ۷ مجادله
 2. ایه ۷ تا ۱۳ مجادله
 3. ایه ۱۳ تا ۲۲ مجادله
 4. ایه ۱ تا ۸ حشر
 5. ایه ۸ تا ۱۴ حشر
 6. ایه ۱۴ تا ۲۴ حشر
 7. ایه ۱ تا ۸ متحنه
 8. ایه ۸ تا ۱۳ متحنه
 9. ایه ۱ تا ۱۴ صف
 10. ایه ۱ تا ۱۱ جمعه
 11. ایه ۱ تا ۱۱ منافقون
 12. ایه ۱ تا ۹ تغابن
 13. ایه ۹ تا ۱۸ تغابن
 14. ایه ۱تا ۵ طلاق
 15. ایه ۵ تا ۱۲ طلاق
 16. ایه ۱ تا ۱۲ تحریم
1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.