ختم قران ماه رمضان (تکمیل شده) 😊

فدات شم

2 Likes

فدات بشم مرسی عزیزم

2 Likes

عه نه عزیزم گفتم ک بدای نمونه گزاشتم که اگه کسی متوجه نشد توضبح بدم شبی که شروع بشه دوباره تگتون میکنم

2 Likes

فدات بشم

2 Likes

باشه عشقم

2 Likes

تشکر عزیزم:kissing_heart:

1 Likes

فدات شم

1 Likes

اوکی عشقم

2 Likes

بوس بوس :kissing_heart:

2 Likes

سلام بچه ها خوبین بچه ها ب نظرم بهتر شد که کل لیست ختم ۳۰ روزو الان براتون بزارم که الان هرکس سهم هرروزشوجدا یادداشت کنه ک اگه ی وقت کسی نت نداشت با نتونست سر بزنه بدونه سهمش واسه اونروز کجاست فقط یه توضیحی بدم هرروز باهم یه جزء ختم میکنیم قبلا نفر اول تا شانزدهمو مشخص کردم تو لیست ها هم نوشتم از جزء ۱۷ ب بعد فقط نفر اول دوم اینارو فاکتور گرفتم چون زمانبر بود تایپش واقعا دیگه همون یک دو سه که نوشتم مشخص میشه بازم اگه کسی متوجه نشد بپرسین تاریخ هر لیستم بالاش میزنم که چه روزی باید خونده بشه مثلا لیست پایین که زدم ۲۵ فروردین جزءیک ینی فردا بخونین دیگ جز اوله اکی ؟ سهم خودتونو درست پیدا کنید د لطفا توهمون روز بخونین که ختم کامل بشه الانم همه رو تگ میکنم هرکس اومد و لیستو برداشت یه پیام بزاره مرسی :heart::heart::heart_eyes:

5 Likes

۲۵ فروردین ، جزء یک

 1. آیه ۱ تا ۱۸ بقره نفر اول
 2. آیه ۱۸ تا ۲۵ بقره نفر دوم
 3. آیه ۲۵ تا ۳۲ بقره نفر سوم
 4. آیه ۳۲ تا ۴۳ بقره نفر چهارم
 5. آیه ۴۳ تا ۵۴ بقره نفر پنجم
 6. آیه ۵۴ تا ۶۱ بقره نفر ششم
 7. آیه ۶۱ تا ۷۰ بقره نفرهفتم
 8. آیه ۷۰ تا ۷۹ بقره نفر هشتم
 9. آیه ۷۹ تا ۸۵ بقره نفر نهم
 10. آیه ۸۵ تا ۹۲ بقره نفر دهم
 11. آیه ۹۲ تا ۱۰۰ بقره نفر یازدهم
 12. آیه ۱۰۰ تا ۱۰۵ بقره نفردوازدهم
 13. آیه ۱۰۵ تا ۱۱۳ بقره نفرسیزدهم
 14. آیه ۱۱۳ تا ۱۲۳ بقره نفر چهاردهم
 15. آیه ۱۲۳ تا ۱۳۲ بقره نفر پونزهم
 16. آیه ۱۳۲ تا ۱۴۱ بقره نفر شانزدهم
4 Likes

ازفردا شروع کنیم؟یاامروز

1 Likes

از فردا عزیزم زدم ۲۵ فروردین بالای لیست تاریخ هر لیستو بالاش میزنم توی همون تاریخ اون لیستو بخونین

1 Likes

۲۶ فروردین جزء دو

 1. آیه ۱۴۱ تا ۱۴۷ بقره نفر اول
 2. آیه ۱۴۷ تا ۱۵۷ بقره نفر دوم
 3. آیه ۱۵۷ تا ۱۶۵ بقره نفر سوم
 4. آیه ۱۶۵ تا ۱۷۴ بقره نفر چهارم
 5. آیه ۱۷۴ تا ۱۸۱ بقره نفر پنجم
 6. آیه ۱۸۱ تا ۱۸۷ بقره نفر ششم
 7. آیه ۱۸۷ تا ۱۹۵ بقره نفر هفتم
 8. آیه ۱۹۵ تا ۲۰۰ بقره نفر هشتم
 9. آیه ۲۰۰ تا ۲۱۱ بقره نفر نهم
 10. آیه ۲۱۱ تا ۲۱۷ بقره نفر دهم
 11. آیه ۲۱۷ تا ۲۲۲ بقره نفر یازدهم
 12. آیه ۲۲۲ تا ۲۳۰ بقره نفر دوازدهم
 13. آیه ۲۳۰ تا ۲۳۴ بقره نفر سیزدهم
 14. آیه ۲۳۴ تا ۲۴۰ بقره نفر چهاردهم
 15. آیه ۲۴۰ تا ۲۴۷ بقره نفر پانزدهم
 16. آیه ۲۴۷ تا ۲۵۲ بقره نفر شانزدهم
3 Likes

۲۷ فروردین جزء سه

 1. آیه ۲۵۲ تا ۲۵۷ بقره نفر اول
 2. آیه ۲۵۷ تا ۲۶۱ بقره نفر دوم
 3. آیه ۲۶۱ تا ۲۶۶ بقره نفر سوم
 4. آیه ۲۶۶ تا ۲۷۳ بقره نفر چهارم
 5. آیه ۲۷۳ تا ۲۸۱ بقره نفر پنجم
 6. آیه ۲۸۱ تا ۲۸۳ بقره نفر ششم
 7. آیه۲۸۳ بقره تا ۶ آل عمران نفر هفتم
 8. آیه ۶ تا ۱۴ آل عمران نفر هشتم
 9. آیه ۱۴ تا ۲۲ آل عمران نفر نهم
 10. آیه ۲۲ تا ۳۳ آل عمران نفر دهم
 11. آیه ۳۳ تا ۴۲ آل عمران نفر یازدهم
 12. آیه ۴۲ تا ۵۱ آل عمران نفر دوازدهم
 13. آیه ۵۱ تا ۶۳ آل عمران نفر سیزدهم
 14. آیه ۶۳ تا ۷۴ آل عمران نفر چهاردهم
 15. آیه ۷۴ تا ۸۱ آل عمران نفر پانزدهم
 16. آیه ۸۱ تا ۹۱ آل عمران نفر شانزدهم
2 Likes

۲۸ فروردین جزء چهار

 1. آیه ۹۱ تا ۱۰۳ ال عمران نفر اول
 2. آیه ۱۰۳ تا ۱۱۳ ال عمران نفر دوم
 3. ایه ۱۱۳ تا ۱۲۱ ال عمران نفر سوم
 4. ایه ۱۲۱ تا ۱۳۴ ال عمران نفر چهارم
 5. ایه ۱۳۴ تا ۱۴۴ ال عمران نفرپنجم
 6. ایه ۱۴۴ تا ۱۵۲ ال عمران نفر ششم
 7. ایه ۱۵۲ تا ۱۵۷ ال عمران نفر هفتم
 8. ایه ۱۵۷ تا ۱۶۷ ال عمران نفر هشتم
 9. ایه ۱۶۷ تا ۱۷۸ ال عمران نفر نهم
 10. ایه ۱۷۸ تا ۱۸۵ ال عمران نفر دهم
 11. ایه ۱۸۵ تا ۱۹۳ ال عمران نفر یازدهم
 12. ایه ۱۹۳ تا ۲۰۰ ال عمران نفر دوازدهم
 13. ایه ۱ تا ۹ نسا نفر سیزدهم
 14. ایه ۹ تا ۱۲ نسا نفر چهاردهم
 15. ایه ۱۲ تا ۱۹ نسا نفر پانزدهم
 16. ایه ۱۹ تا ۲۳ نسا نفر شانزدهم
2 Likes

۲۹ فروردین جزء پنج

 1. ایه ۲۳ تا ۲۹ نسا نفر اول
 2. ایه ۲۹ تا ۳۵ نسا نفر دوم
 3. ایه ۳۵ تا ۴۳ نسا نفر سوم
 4. ایه ۴۳ تا ۵۴ نسا نفر چهارم
 5. ایه ۵۴ تا ۶۲ نسا نفر پنجم
 6. ایه ۶۲ تا ۷۲ نسا نفر ششم
 7. ایه ۷۲ تا ۷۸ نسا نفر هفتم
 8. ایه ۷۸ تا ۸۸ نسا نفر هشتم
 9. ایه ۸۸ تا ۹۲ نسا نفر نهم
 10. ایه ۹۲ تا ۹۸ نسا نفر دهم
 11. ایه ۹۸ تا ۱۰۳ نسا نفر یازدهم
 12. ایه ۱۰۳ تا ۱۱۳ نسا نفر دوازدهم
 13. ایه ۱۱۳ تا ۱۲۲ نسا نفر سیزدهم
 14. ایه ۱۲۲ تا ۱۲۹ نسا نفر چهاردهم
 15. ایه ۱۲۹ تا ۱۳۹ نسا نفر پانزدهم
 16. ایه ۱۳۹ تا ۱۴۷ نسا نفر شانزدهم
2 Likes

۳۰ فروردین جزء شش

 1. ایه ۱۴۷ تا ۱۵۶ نسا نفر اول
 2. ایه ۱۵۶ تا ۱۶۵ نسا نفر دوم
 3. ایه ۱۶۵ تا ۱۷۳ نسا نفر سوم
 4. ایه ۱۷۳ نسا تا ۲ مائده نفر چهارم
 5. ایه ۲ تا ۶ مائده نفر پنجم
 6. ایه ۶ تا ۱۲ مائده نفر ششم
 7. ایه ۱۲ تا ۱۷ مائده نفر هفتم
 8. ایه ۱۷ تا ۲۶ مائده نفر هشتم
 9. ایه ۲۶ تا ۳۳ مائده نفر نهم
 10. ایه ۳۳ تا ۴۱ مائده نفر دهم
 11. ایه ۴۱ تا ۴۶ مائده نفر یازدهم
 12. ایه ۴۶ تا ۵۲ مائده نفر دوازدهم
 13. ایه ۵۲ تا ۶۰ مائده نفر سیزدهم
 14. ایه ۶۰ تا ۶۷ مائده نفر چهاردهم
 15. ایه ۶۷ تا ۷۴ مائده نفر پانزدهم
 16. ایه ۷۴ تا ۸۱ مائده نفر شانزدهم
1 Likes

۳۱ فروردین جزء هفت

 1. ایه ۸۱ تا ۸۹ مائده نفر اول
 2. ایه ۸۹ تا ۹۶ مائده نفر دوم
 3. ایه ۹۶ تا ۱۰۵ مائده نفر سوم
 4. ایه ۱۰۵ تا ۱۱۰ مائده نفرچهارم
 5. ایه ۱۱۰ تا ۱۲۰ مائده نفر پنجم
 6. ایه ۱ تا ۱۰ انعام نفر ششم
 7. ایه ۱۰ تا ۲۱ انعام نفر هفتم
 8. ایه ۲۱ تا ۳۳ انعام نفر هشتم
 9. ایه ۳۳ تا ۴۴ انعام نفر نهم
 10. ایه ۴۴ تا ۵۴ انعام نفر دهم
 11. ایه ۵۴ تا ۶۴ انعام نفر یازدهم
 12. ایه ۶۴ تا ۷۲ انعام نفر دوازدهم
 13. ایه ۷۲ تا ۸۳ انعام نفر سیزدهم
 14. ایه ۸۳ تا ۹۲ انعام نفر چهاردهم
 15. ایه ۹۲ تا ۹۹ انعام نفرپانزدهم
 16. ایه ۹۹ تا ۱۱۰ انعام نفر شانزدهم

۱ اردیبهشت جزء هشت

 1. ایه ۱۱۰ تا ۱۲۰ انعام نفر اول
 2. ایه ۱۲۰ تا ۱۲۸ انعام نفر دوم
 3. ایه ۱۲۸ تا ۱۳۶ انعام نفر سوم
 4. ایه ۱۳۶ تا ۱۴۲ انعام نفر چهارم
 5. ایه ۱۴۲ تا ۱۴۸ انعام نفر پنجم
 6. ایه ۱۴۸ تا ۱۵۵ انعام نفر ششم
 7. ایه ۱۵۵ تا ۱۶۵ انعام نفر هفتم
 8. ایه ۱ تا ۱۸ اعراف نفر هشتم
 9. ایه ۱۸ تا ۲۸ اعراف نفر نهم
 10. ایه ۲۸ تا ۳۷ اعراف نفر دهم
 11. ایه ۳۷ تا ۴۵ اعراف نفر یازدهم
 12. ایه ۴۵ تا ۵۴ اعراف نفر دوازدهم
 13. ایه ۵۴ تا ۶۴ اعراف نفر سیزدهم
 14. ایه ۶۴ تا ۷۲ اعراف نفر چهاردهم
 15. ایه ۷۲ تا ۸۰ اعراف نفر پانزدهم
 16. ایه ۸۰ تا ۸۷ اعراف نفر شانزدهم
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.