خانما گپ آزاده ...

گپ آزاده خانما…!!!
فکرم خیلی مشغوله بیاین بحرفین…!!!؟؟؟

2 Likes

مشغول چیه

1 Likes

مشغول زندگیم…

1 Likes

خودتو سرگرم کن فکرت مشغوله برو بیرون من فکرم مشغول کلی کار میکنم ک از فکرم بره بیرون خودمو سر گرم میکنم

دقیقا کدوم قسمت زندگی؟

سلام سلام

همه ما فکرمون مشغوله :face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

باشه بای:walking_woman:t2:

دقیقا خود کلمه زندگی…

1 Likes

یه کم بازش کن، گنگه قضیه

اومدم گپ بزنم:relieved::relieved::relieved::relieved:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.