حوصلم:)احساس غربت دارم اینجا😐

پس نزدیکیم:grin:
به سلامتییییی

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

:expressionless::expressionless:احساس غربت نمیکردی؟!

1 Likes

نه چون از قبل اینجا بودم:laughing:

1 Likes

من چن بار میومدم اینجا قبل اینکه اکانت بزنم خیلی گیج میشدم اصن نمیفهمیدم چی ب چیه
البته الانشم نمیفهمم زیاد

1 Likes

سلام خوش اومدی

کم کم یاد میگیری

1 Likes

سلام مرسییی:grin::purple_heart::purple_heart::tulip:

1 Likes

بهش برسی با کمپرسی

1 Likes

با فرقون رسیدم بهش:expressionless::joy:

1 Likes

خیلیم عالی:sweat_smile:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.