جوش بعد شیو کردن بدن

:joy::heart:دیوونه

2 Likes

پس برم چند تا:eggplant:کلفتو بفرستم دم درشون :rofl:

2 Likes

عا :heart_eyes:

2 Likes

:cry: :cry::disappointed:

3 Likes

توام مشدی

2 Likes

اره اره

2 Likes

:joy::joy:خفتت نکنن

2 Likes

بیا بیا بغل خودم اینا قدر تو و پاهاتو نمدونن

1 Likes

زیارتت قبول:neutral_face::neutral_face::neutral_face::joy:

2 Likes

نه اگه زیاد حرف بزنی در خونه ی شما هم میفرستم ها :unamused:

2 Likes

قسمت و روزی خودت:neutral_face::joy:
فک کردی کجایی ام مگه :thinking:

2 Likes

اومدم:cry::joy:

2 Likes

اخ جون کی

1 Likes

:eggplant::smiling_imp::joy:خوش میای

1 Likes

منم دقیقا بخدا:joy::joy:

1 Likes

تهران:grin:

2 Likes

:joy::joy::joy::woman_facepalming:به زودی

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

عزیزم اگه کرکی نیس لازم نی تیغ بزنی کلفت تر بشه ک اذیت شی برو لیزر تا از شرش راحت شی :face_with_head_bandage: :heart_eyes::grin:

1 Likes

نه کرکی نیست :joy::woman_facepalming:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.