جواب منطقی یک پدر

11 Likes

28 Likes

د بذار دارم میخونم :joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

نامرتب بود عزیزم

2 Likes

عالی بووووود :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

داشتم برا شوهرم میخوندمش :sweat_smile:

3 Likes

:joy::joy::joy::woman_facepalming:t2:

4 Likes

برو ادامه بده :grinning::grinning::grinning::grinning:

2 Likes

:laughing: هر دو کاشتنش

3 Likes

دیگه مخصول دو نفره است
فقط نگفت باغبون بالاخره آب داد یا نه :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

4 Likes

داده :laughing::rose:

2 Likes

دمش گررررم رضا باغبون :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes

یه رضا باغبونم‌ گیرم‌ نیومد‌ :laughing:

3 Likes

عزیزم :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

جوووون بگو
شوهرت برای بچه ها تعریف کنه چکار کرده

1 Likes

همون دیگه :rofl::rofl:

1 Likes

مش رضا باغبون:joy:

1 Likes

نقش رضا باغبون را هم بگو تعریف کنه :grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes

اون نبود که اصلا این بچه خشک میشد :upside_down_face::grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.