تموم شدرفت🤦‍♀️🙆‍♀️😂

مختصرومفید:raising_hand_woman:
text.vast_14000214_135450853

13 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:.

1 Likes

قشنگ توضیح دادبنظرم.نگفت آب روسردمیکنه که گفت آب روخنک میکنه :woozy_face:

1 Likes

خیلی کوتاه مختصر مفید:joy::rofl::rofl::rofl:
ما فک کردیم در میاره هوا میکنه

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy: خسته س

1 Likes

خب چی باید میگف:slightly_frowning_face::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.