بیاین فال 💌

فال هام کم و بیش درست درمیان :laughing::wink: هم با تفسیر میگیرم هم استخاره قرانی
در خدمتم :slight_smile:

18 Likes

یدونه بره من بگیر :slightly_smiling_face:

2 Likes

نیت کن اسمتو بگو

1 Likes

من :dizzy_face::dizzy_face::dizzy_face:

2 Likes

برای من بگیر :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

حانیه:slightly_smiling_face:

2 Likes

منم ک می دونی شقایق

1 Likes

نتیجه تفال :

۱- حافظ دربیت هشتم چه زیبا شما را راهنمایی میکند (فلک نیرنگ سازدر برابر حیله ها و جادویی هایی که دکیسه عذر تراشی و بهانه جویی توست به لغزش می افتد تا چه رسد به من بی دل)

۲- خوشبختانه از اقبال خوبی برخوردارید مطمئن باشیدکه در هر کار و هر جایی خداوند متعال باشما همراه میباشد و موفقیت و کامیابی درچند قدمی شماست که اجازه ورود می خواهد

۳- به تازگی در اندیشه و فکری هستی و همواره به موضوعی خاص فکر می کنی بطوریکه تمام هم و غم شما این موضوع شده و سعادت خود را برآورده شدن آن می دانی اگرچه راه مناسب و خوبی انتخاب کرده ای اما نیاز مبرم به کوشش و اراده دارد

۴- برای هرکاری عذرو بهانه ای می تراشی که از انجام آن سرباز زنی و اصولاً با مردم سرسازش کمتر داری و این برخاسته از خود خواهی و غرز ورزی است که درخود احساس میکنید درحالی که زندگی زیر و بم فراوان دارد که نیاز به دو ر اندیشی و با مردم بودن می باشد چرا می خواهی از اینکار دست بکشی درحالی که مقصر اصلی شما می باشید

۵- دنیای امروز برا شما کوچک است زیرا اندیشه و بلند پروازی شما بسیا رمی باشد ولی چاره ای نمی باشد انسان باید خود را با محیط سازگار نشان دهد و انسان موفق قدرت سازش و سازگاریش زیاد است

۶- او شما را بسیار دوست دارد اما به علت عدم سازش شما او نیز لجبازی می کند پس مواظب باشید به زودی مسافرتی در پیش داری و ملاقاتی حاصل می شود که در زندگی شما بسیار موثر خواهد بود به وعده های خود وفا کن و دست ازلجبازی و بگو مگو بردار و نیروی خود را صر ف فعالیت و بهزیستی کن

۷- درماهی که گذشت خطر بزرگی از خانواده شما دفع شد بنابراین به اعضای خانواده بگویید مواظب باشند بویژه پدر یا همسرتان درمعامله و کاری که درپیش دارند با احتیاط بیشتر عمل کنند تا پیروزی آنها به خطر نیفتد

3 Likes

نیت کن عشقم

1 Likes

چشم نیت کردم اجی

1 Likes

وووووی مرسی عزیزم:heart_eyes::heart_eyes: یه دنیاتشکر:heart::heart::heart:

1 Likes

‌من
:pleading_face:

1 Likes

نتیجه تفال :

۱- خواجه در بی ۸-۹- فرماید ( روز خداوند اگر نظرگاه تو شود از این پس شکی باقی نم یماند که روشن روان خواهی شد )( اگر غرور و خودخواهی ار از بین ببری از این واژگونی غم به دل راه مده زیرا باید از قید وابستگی ها رها شوی تا در عشق به حق بقا یابی ) خود تفسیر کنید

۲- آینده ای بسیار درخشان و سراسر نور و هدایت و پیروزی و کامیابی برای شما و خانواده یتان نوید م یدهم به ظرط آنکه اولاً ا زخدای متعادل غافل نباشی ثانیاً د رکمک و مساعدت به دیگران کوتاهی نکنی در اینصورت شاهین اقبال بر بام خناه شما آشیانه می گیرد مسافر حال و ارش رو به بهبودی است و رفع مشکل از او گرددیه به زودی خبرهای خوش خواهد داد بیما رشما تا هفته آینده شفا می یابد به او گلاب نسترن بدهید قرض ادا م یوشد و زندانی آزاد م یگردد و شادی به پا می شود خرید وفروش عالی است

۳- اگ رد رجاده عشق به حق و خداوند گام بردارید ا زعرفا و فقیهان بزرگ خواهید شد از امور دنیوی دوری کنید و به ظواهر نپردازید و از زیاد و کم زندگی عمگین نباشید بیشتر به امور معنوی توجه داشته باشید و اهل خانه را نیز د راین راه تشویق کنید

۴- فرزندم به شما توصیه م یکنم کهاز رنگهای کرم وسفید که تداعی کنند هرنگ مروارید و الماس و قیمتی هستند استفاده کنید که بایتان شگون دارد و جنابعالی را در محافل و مجالس بهتر جلوه گر می سازد و چشمها به چهره پاک شما که به همه مهر می ورزید خیره می گردد خداوند ا زقلب پر محبت شما آگاه است

1 Likes

نیت کن گلم

بگیر عزیزم

1 Likes

جون‌ نیت کن یه دونه خوشگلشو برات بگیرم

1 Likes

زهرا نیت کردم

2 Likes

کردم
:pleading_face:

1 Likes

من من:smiley:

1 Likes

سلام اجی برامن ب نیت بچه بگیرازهردوتاش

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.