بیاین ببینیداین موجودترسناک پیداشده چیه

:jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

:sob::sob::sob::sob:

1 Likes

:sparkles::jack_o_lantern:🙋🏻‍♀:jack_o_lantern:🙋🏻‍♀

1 Likes

:woman:t2::woman:t2::woman:t2::woman:t2::woman:t2:

2 Likes

:seedling::seedling::seedling::seedling::seedling::seedling:

2 Likes

شاید به آرزوت رسیدی

2 Likes

:broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

:blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush:

2 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

:heartpulse::heartpulse::broken_heart::heartpulse::broken_heart::heartpulse::broken_heart::broken_heart::broken_heart:ا

2 Likes

:sparkles::jack_o_lantern::heart::sparkles::jack_o_lantern:

1 Likes

:heartpulse::heartpulse::heartpulse::heartpulse::heartpulse:

2 Likes

مرسی :heart:
بعضیا گفتن مضخرفه :slightly_frowning_face:

1 Likes

منم تو تلگرام شوهرم فیلمشو گذاشتن گفتن تو نائین زدن بهش:joy:

:seedling::seedling::seedling::seedling::seedling:

2 Likes

:sparkles::sparkles::sob::heart:

1 Likes

:heart_eyes::heart::ok_hand:t2::star_struck::yum:

2 Likes

:sparkles::sparkles::sparkles::sparkles::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.