اینستا هم که قطع شد... 😑😑😑😑😑بیایید کله پاچه ی شوهرو بزاریم تو دیگ😬😬😬😬

آهان

یمدت همه من با یکی دیگه اشتباه گرفتن🥲

1 Likes

نتم کلا قطعه:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:تف تو روت

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:droplet: بهشون

1 Likes

لمیده ام روی مبل…تیدا دندونش خیلی درد میکنه فردا میبرم‌میکشه.
خودمم فکرکنم‌گوشم‌عفونت کرده.

3 Likes

بچه ها‌گوشم‌خیلی درد میکنه و میخاره

در حال حاضر فقط مامی گپم بالا میاد
همه چی قطع شده

2 Likes

دود کندر برای عفونت گوش

1 Likes

من نیز هم:neutral_face:

1 Likes

منم دندون دردم:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::cry::cry::cry::cry:

1 Likes

:cactus::eggplant::cactus::peach::eggplant::cactus::peach::eggplant::cactus::cactus::eggplant::eggplant:

اره با وای فای هم بالا نمیاد

واتساپ هم قطع شده:grimacing:

همه چی قطع شده همه چی:woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face:

وااای تیداام‌دندون درد داره

مرسی فدات

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.