انتقام همه زنارو از مرده گرفتم 😂


آقا توتاکسی حالم خوب نبود پامو یه جوری بازکردم بنده خدا مجبور شد مثل موش یه گوشه جمع کنه خودشو :sweat_smile:
به انتقام روزایی که جای مارو تنگ میکردن :joy::joy::joy:
مریض هم نیستم
بدجنسم نیستم :crazy_face:
یکم خل و چلم فقط :sweat_smile:

57 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

6 Likes

از رون کی؟:joy::joy::joy:

3 Likes

پلشته :joy:

3 Likes

طفلی مرد دلم خنک شدیه بار من با بابام رفتم شهر بابام نشست تو تاکسی بعد من نشستم نیخواستم درو ببندم یه مردک زرتی اومد سوار شد نزدیک بود منو بغل کنه بخوره منم هی پشتمو نیکردم بهش میچسبیدم به بابام :joy:پیاده شدنی بابام گفت فک میکردم الان میشینی بغلم :expressionless::joy:

18 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy: ایول

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::sweat::laughing:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

عزیزم :sweat_smile: حس بدیه… منم تجربه کردم

2 Likes

اره واقعا :expressionless::expressionless::expressionless:

2 Likes

دلقک :joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

یه بار یه گاوی کنازم غود هی گدشیشو سمت من می‌گرفت فیلم سوپر گذاشته بود :joy::roll_eyes:

5 Likes

وای:expressionless::expressionless::expressionless:چه بیشعور

4 Likes

اونوقت چرا حالت خوب نبود که محبور به باز کردن پا شدی؟
من میزنم نابود میکنم هرکی بغلم کرم بریزه

3 Likes

پاتو بهش چسبوندی که بیشتر کیف کرده :roll_eyes::roll_eyes:

3 Likes

یا حضرت جن:persevere::persevere::persevere:میزدی دهنش

2 Likes

والا دیگه :rofl:

1 Likes

مریض زیاده :woman_facepalming:

2 Likes

خخخخ
عفونت ادراریم عود کرده بوده. به شدت دسشویی داستم
ازاونور هم کمرم درد میکنه و لکه بینی دارم هنوز :woman_facepalming:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.